Los Números Ordinales

 

 
alauual  

waahid

1
azzaanii  

iznaan

2
azzaaliz  

zalazah

3
arraabi'  

arbaah

4
aljaamis  

jamsah

5
assaadis  

sittah

6
assaabi'  

sab'ah

7
azzaamin  

zamaaniah

8
attaasi'  

tis'ah

9
10º al'aashir  

asharah

10
11º alhadii 'ashar  

ahada ashar

11
12º azzaanii 'ashar  

iznaa ashar

12
13º azzaaliz 'ashar  

zalazata ashar

13
14º arraabi' 'ashar  

arba'ata ashar

14
15º aljaamis 'ashar  

jamsata ashar

15
16º assaadis 'ashar  

sittata ashar

16
17º assaabi' 'ashar  

sabata ashar

17
18º  azzaamin 'ashar  

zamaaniata ashar

18
19º attaasi' 'ashar  

tis'ata ashar

19
20º al'ishruun  

ishruun

20
21º alwahid wal 'ishruun  

waahid wa ishriin

21
30º azzalaazuun  

zalazuun

30
40º alrba'uun  

arba'uun

40
50º aljamsuun  

jamsuun

50
60º assittuun  

sittuun

60
70º assab'uun  

sab'uun

70
80º azzamaanuun  

zamaanuun

80
90º attis'uun  

tis'uun

90
100º almiah  

miah

100

2007 almadrasa.org Todos los derechos reservados.